Friday, December 25, 2009

On Vernacular Blogging!

I have been featured in an article nwhich was written on Vernacular Blogging. Pls have a look at the article!

Sunday, December 20, 2009

Life needs a refresh button, not SHUT DOWN!


I know this life is going to be messy and lots of things happen in it on a regular basis. But this does not mean that your personal life is hindered because of that.
It is not very long ago since I met this friend of mine who was going through a phase in his life where he wanted a change. A change from everything he was going through, his friends, his closest relatives and more importantly from his long term girl friend. But this does not mean that he is going through a depression. he is just going through a phase where his mind is saying I need to take a break from everything I do and start life afresh.
I think we come across people of similar feelings at least once in our lifetime. I do not say that this happens to everyone. But this definitely is a classic example of the short term disturbed mind.
The simple solution according to me is to actually take that break you want to take.
This is subjective. A break for me would mean going on a short or long term trip to some place far (if my pocket permits me, that is!), or to go to one's native place and be with the parents for a while (if you are ready to be at least with your parents, that is) or you just want to change everything you are doing at the moment.
The last one is what I do not want anyone to do. This might spell disaster in your life! But the earlier two will help in a big way in bringing a new 'you' at the end of that sabbatical. After all everyone needs to have some sort of refresh button in their life.
No matter what we say, in life, some things are indispensable, like parents or sometimes even the people you are living with or friends.
Hope this helps at least one person to understand what is life or what you are going through at this moment or at one point off time in life.
If that happens, I am happy!

Sunday, December 13, 2009

FM ರೇಡಿಯೋ... ಇದು ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ?

I was unable to post this article on wordpress since it was written in Nudi and it did not support the Unicode text. So, please bear with this!

Thank you

Badekkila Pradeep

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è FUÀ K¼ÀÄ SÁ¸ÀV J¥sï JA ¸ÉÖñÀ£ïUÀ½ªÉ. PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ EzÀÝ MAzÉà MAzÀÄ ¸ÉÖñÀ£ï, gÉÃrAiÉÆà ¹nUÉ ¸ÀàzsÉðAiÉÆqÀØ®Ä §AzÀ F J¯Áè DgÀÄ ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁqÀð£ï ¹nAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ C¯ÉÆèî PÀ¯ÉÆèî C¶ÖµÀÖ®è. F ªÀĺÁPÀxÀ£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀgÀ£ÀÄß JµÀÄÖ C®ÄUÁr¹zÉAiÉÆà UÉÆwÛ®è, DzÀgÉ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ vÁªÉà F ªÀĺÁ £ÀUÀjAiÀÄ£ÀÄß D¼ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¨É¼ÉzÀÄ ©nÖzÁÝgÉ.

EzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ J¥sï JA £ÉÆÃl. DzÀgÉ, CzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ §UÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ UÉÆvÁÛUÉÆÃzÀÄ CzÀÄ FVgÀĪÀ ¥Àj¹ÜwUÉ AiÀiÁPÉ vÀ®Ä¦zÉ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¨ÉÃPÁ©nÖ NqÀÄwÛzÀÝ F gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ FUÀ, CAzÀgÉ F ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è vÉgÀ¼ÀÄwÛªÉ JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArªÉ. DzÀgÉ, ¨ÉøÀgÀzÀ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ, F J¯Áè K¼ÀÄ ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ JµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖvɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛªÉAiÉÆÃ, CµÉÖà UÉÆAzÀ®zÀ ¨sÁªÀ M¼ÀV¤AzÀ EzÉ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ°è SÁ¸ÀV J¥sï JA: DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

J¥sï JA eÁ®UÀ¼À ¥Àæ¸ÁgÀ PÁAiÀÄðPÉÌ PÉÃAzÀæ F »AzÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀÄÝ 2000 £Éà E¸À«AiÀÄ°è. D PÁ®PÉÌ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ SÁ¸ÀV J¥sï JA MAzÀ£ÀÄß gÉÃrAiÉÆà ¹nAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è £ÉÆÃrvÀÄ. CzÁUÀ¯Éà G½zÀ ªÀĺÁ£ÀUÀjUÀ¼À°èAiÀÄÆ SÁ¸ÀV J¥sï JAUÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀgÀÆ CªÉ®èQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä, CAzÀgÉ zÉñÀzÀ¯Éèà ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ SÁ¸ÀV J¥sï JA ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ°è ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉªÉÄä vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw. 2001gÀ dįÉÊ ªÀÄÆgÀgÀAzÀÄ ±ÀÄgÀĪÁzÀ 24 UÀAmÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è SÁ¸ÀV J¥sï JAUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ ºÉƸÀ ±ÀPÉ ±ÀÄgÀĪÁzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ gÉÃrAiÉÆà ¹n 91 ªÉÄUÁºÀmïìð vÀgÀAUÁAvÀgÀAUÀzÀ°è ¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄgÀĪÀiÁrvÀÄ.

CAzÀÄ SÁ¸ÀV J¥sï CAzÀgÉãÀÄ, CzÀjAzÀ MAzÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ DUÀĪÀ ¯Á¨sÀUÀ¼ÉãÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀªÀjUÀÆ §ºÀ¼À C¸ÀàµÀÖªÁV UÉÆwÛvÀÄÛ. «zÉñÀUÀ¼À°è UÉzÀÄÝ §A¢gÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁzÀgÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ°èzÀÝ PÉ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁå CqÉvÀqÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ F ¸ÀàµÀÖvÉAiÀÄ°è C¸ÀàµÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQzÀÄÝ ¤d. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÀÄgÀĪÁzÀ gÉÃrAiÉÆà ¹nAiÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÉÆzÀ°UÉ zÉñÀzÀ PÁ¸ÉÆä¥Á°l£ï £ÀUÀgÀ C£ÉÆßà ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ »A¢ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÁÑV EAVèµï ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß. CzÀgÀ dvÉ EAVèµï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ gÉÃrAiÉÆà eÁQUÀ¼ÀÄ. DUÁUÀ, C®è°è PÀ£ÀßqÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß aªÀÄÄQ¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ, F SÁ¸ÀV gÉÃrAiÉÆà ªÁ»¤ J®ègÀ°è ºÉƸÀ ºÀÄZÉÑ©â¹vÀÄÛ. DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ J¥sï JA ¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÉÃªÉ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ J®èjUÀÆ SÁ¸ÀV J¥sï JA£À ºÉƸÀ jÃwAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀÄ«PÉ CªÀgÉzÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ ¸ÀAZÀ®£À ªÀÄÆr¹zÀÄÝ ¤d.

F gÉÃrAiÉÆà PÉÃAzÀæUÀ¼À°è §gÀĪÀ DgïeÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ gÉÃrAiÉÆà eÁQUÀ¼ÀÄ DqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ J®ègÀÆ PÁvÀgÀ¢AzÀ PÀ¯Á¢gÀÄwÛzÀÝzÀÆÝ EzÉ. PÉ®ªÀjUÀAvÀÆ »A¨Á®PÀgÀ ¥ÀqÉAiÉÄà EgÀÄwÛvÀÄÛ. E£ÀÄß PÉ®ªÀjUÉ JµÀÄÖ »A¨Á®PÀjzÀÝgÀÄ CAzÀgÉ, D PÁ®PÉÌ MAzÀÄ eÉÆÃPï ZÁ°ÛAiÀÄ°èvÀÄÛ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É F ªÀÄA¢ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤AvÀgÉ UÉzÀÄÝ §gÀĪÀÅzÀÄ RavÀ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CªÀgÀ d£À¦æAiÀÄvÉ EvÀÄÛ. EzÀÄ ¸ÀºÀdªÀÇ DVvÀÄÛ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ F DgïeÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ gÉÃrAiÉÆà ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀ ±ÉÊ° EA¢£À gÉÃrAiÉÆà eÁQUÀ¼À°è M§âgÀ®Æè E®è. FV£À gÉÃrAiÉÆà ¹n PÀÆqÀ D jÃwAiÀÄ DgïeÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢®è. EzÀPÉÌ PÁgÀt EAzÀÄ £ÁªÉ®è SÁ¸ÀV J¥sïJA gÉÃrAiÉÆêÀ£ÀÄß CA¢VAvÀ ºÉZÁÑV §®èªÀgÁVzÉÝÃªÉ C£ÀߧºÀÄzÉãÉÆÃ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛ £À«ÄäAzÀ zÀÆgÀªÀzÀݵÀÄÖ, £ÀªÀÄUÉ ºÉƸÀvɤ¹zÀµÀÄÖ CzÀgÀ ¨É¯É eÁ¹ÛAiÀiÁUÉÆÃzÀÄ.

¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ PÁ® F ZÀPÁæ¢ü¥ÀvÀå ªÀÄÄAzÀĪÀgɬÄvÀÄ. G½zÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è gÉÃrAiÉÆà ¹n eÉÆvÉUÉ G½zÀ SÁ¸ÀV ªÁ»¤UÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ, gÉqï J¥sï JA, gÉÃrAiÉÆà «Äað ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ. DzÀgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÉÆzÀ® ¨Áj, CAzÀgÉ 2000£Éà E¸À«AiÀÄ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃrzÀÝ J¥sï JA ¯ÉʸɣïìUÀ¼À 108 ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À ¥ÉÊQ ¹QÌzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀiÁvÀæ.

gÉÃrAiÉÆÃ: ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ

E£ÀÄß gÉÃrAiÉÆà ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à D¼ÀªÁV £ÉÆÃrzÁUÀ UÉÆvÁÛUÀĪÀ ¸ÀAUÀw CAzÀgÉ EzÀÄ JµÀÄÖ §AqÀªÁ¼À ¸Éßû DVzÉ C£ÉÆßÃzÀÄ. F J¥sï JA ¸ÉÖñÀ£ï ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀĵÀÄÖ C¸ÀàµÀÖ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ AiÀiÁªÀÅzÀÆ E®è C£ÀߧºÀÄzÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ F ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À ¯ÉʸɣïìUÀ¼À£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃqÉÆêÁUÀ ©qï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß »rzÀzÀÄÝ. E£ÉÆßAzÀÄ, F J¥sï JA ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ® ¥sÉøï£À°è ¨sÁj ªÉÆvÀÛzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¯Éʸɣïì ¦üà CAvÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝzÀÄ. CzÉà PÁgÀtPÉÌà 2000£Éà E¸À«AiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¯ÉʸɣïìUÀ¼À ¥ÉÊQ PÉêÀ® ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀĵÀÄÖ ªÀiÁvÀæ vÀªÀÄä ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÉ vÉÆqÀVzÀªÀÅ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ J¥sï JA ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzsÀåzÀ CwªÀÄÄRå ZÀZÁðªÀ¸ÀÄÛ. J¥sï JA ¸ÉÖñÀ£ï£À°è ¸ÀÄ¢Ý ¤ÃqÀzÀAvÉ EgÀĪÀ ¤§ðAzsÀ.

F ªÉÄÃ¯É ºÉýgÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ J¥sï JA PÉüÀÄUÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ¥À£À E®è¢zÀÄÝzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÉÆqÀgÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄÛ. ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è LDgïJ¸ï, J©¹ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀiÁ¥À£À CxÀªÁ Drmï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½zÀݪÀÅ. n« ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è nDgï¦ C£ÀÄߪÀ «ÃPÀëPÀ «±ÉèõÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ EvÀÄÛ. DzÀgÉ, J¥sï JA ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À PÉÊAiÀÄ°è CAxÀzÉÝãÀÆ EgÀ°®è.

PÉ®ªÀÅ ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ PÁgï ªÀiÁå¦AUï C£ÉÆßà ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ªÉÆgÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À vÀªÀiÁµÉ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ DAiÀiÁ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ï vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀªÉÃð ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁUÀÆ D ¸ÀªÉÃðAiÀÄ°è vÁ£Éà ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ï C£ÀÄߪÀ ¥sÀ°vÁA±À §gÀÄwÛvÀÄÛ.

EzÀPÉÌ®è CAvÀå ºÁqÀĪÀÅzÀPÉÌAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ Dgï J JA CxÀªÁ gÉÃrAiÉÆà DrAiÉÄ£ïì ªÉÄdgïªÉÄAmï ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. EzÀgÀxÀð gÉÃrAiÉÆà PÉüÀÄUÀgÀ ªÀiÁ¥À£À JAzÀÄ. 2007gÀ ¸É¥ÉÖA§gï£À°è ±ÀÄgÀĪÁzÀ F ¸ÉÃªÉ J®è jÃwAiÀÄ®Æè PɼÀÄUÀgÀ ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ CAvÀzÉÝãÀÄ ¸ÀvÀå C®è. AiÀiÁPÀAzÀgÉ, F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è G½zÉ®è PÀqÉ EgÀĪÀµÀÄÖ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ E®è. AiÀiÁPÀAzÀgÉ, E°è DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ PÉüÀÄUÀgÀ°è MAzÀÄ ¯Édgï ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãr CzÀgÀ°è CªÀgÀÄ gÉÃrAiÉÆà PÉüÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ w½¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¸Àé®à C¸ÀàµÀÖ C£ÀߧºÀÄzÀÄ. E°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ jVÎAUï PÀÆqÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

gÉÃrAiÉÆà EAzÀÄ: AiÀiÁªÀ ºÁqÀÄ AiÀiÁjVµÀÖ!?

»ÃUÉ ±ÀÄgÀĪÁzÀ gÁåªÀiï (Dgï J JªÀiï) ªÀåªÀ¸ÉÜ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À°è ºÉƸÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQvÀÄ. EzÁUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è J¯Áè K¼ÀÄ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À DUÀªÀÄ£ÀªÁVvÀÄÛ.

»ÃUÉ DUÀªÀÄ£ÀªÁzÁUÀ CªÀgÀªÀjUÉ EµÀÖªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀªÀÅ F ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ. gÉÃrAiÉÆà ¹n £ÀAvÀgÀ ¥ÀæxÀªÀĪÁV ±ÀÄgÀĪÁzÀ gÉÃrAiÉÆà «Äað (98.3, DUÀ 93.3AiÀÄ°è vÀ£Àß ¥Àæ¸ÁgÀ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ zÉñÁzÀåAvÀ MAzÉà vÀgÀAUÁAvÀgÀzÀ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ªÉÄïÉ, CzÀÄ FV£À 98.3 ªÉÄUÁºÀmïìðUÉ §AvÀÄ.) »A¢ ºÁqÀÄUÀ¼À UÉÆAZÀ®ÄUÀ¼À£Éßà ºÉÆvÀÄÛ vÀAvÀÄ. gÉÃrAiÉÆà ªÀ£ï (94.3) »A¢ ºÁqÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ PÀ£ÀßqÀ ºÁqÀÄUÀ¼À «Ä±Àæt vÀAvÀÄ. 80 ±ÉÃPÀqÁ »A¢ ºÁr£À eÉÆvÉ 20 gÀµÀÄÖ PÀ£ÀßqÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. DgïeÉUÀ¼ÀÄ »A¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃzÀPÉÌ DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. DªÉÄÃ¯É §AzÀ C¤¯ï CA¨Á¤ MqÉvÀ£ÀzÀ ©Uï J¥sïJªÀiï (92.7) ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ Cw ºÉZÀÄÑ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Éèà ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ DgÀA©¹vÀÄ. CAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 80gÀµÀÄÖ ¨sÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÁqÀÄUÀ½UÉ eÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ C¯ÉèÃ. EªÀÅUÀ¼ÉqÉAiÀÄ°è §AzÀ GzÀAiÀÄ n« MqÉvÀ£ÀzÀ J¸ï J¥sïJA (93.5) ªÀiÁvÀæ vÁ£Éà ¸ÁåAqÀ¯ïªÀÅqï£À ªÉÆzÀ® ¸ÉÖñÀ£ï J£ÀÄߪÀ mÁåUï¯ÉÊ£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ PÁt¹QÌvÀÄ. (C¢ÃUÀ J¸ï J¥sï JA¤AzÀ gÉqï J¥sï JAUÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ°¹PÉÆArzÉ.)

CzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA¸ÀzÀ gÁfêï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï MqÉvÀ£ÀzÀ gÉÃrAiÉÆà EArUÉÆà (91.9) ¥ÀÆwð EAVèµï ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÉÆà ¸ÉÖñÀ£ï DV DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÉà ªÀfð£ï gÉÃrAiÉÆà ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĸÁÛ£ï mÉʪÀiïì CªÀgÀ ªÀÄ°Ö«ÄÃrAiÀiÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¦üªÀgï J¥sï JA (104) EAVèµï ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Éèà ªÀiÁqÀvÉÆqÀVvÀÄ.

DzÀgÉ, AiÀiÁjUÀÆ PÀÆqÀ AiÀiÁªÀ ºÁqÀÄ ºÁQzÀgÉ PÉüÀÄUÀjUÉ EµÀÖªÁUÀÄvÉÛ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖ E®è. vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¸À«ÄÃPÉëUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¹PÀÌ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹PÉÆAqÀÄ vÀAvÀªÀÄä gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß ZÁ®Æ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. gÁåªÀiï §AzÀ ªÉÄÃ¯É EªÀjUÉ ¹QÌzÀÄÝ ºÉƸÀ CªÀPÁ±À, vÀªÉÆä¼ÀUÉà UÀÄzÁÝqÀ®Ä CªÀPÁ±À C£ÀߧºÀÄzÉãÉÆÃ. AiÀiÁPÀAzÀgÉ, EA¢£À ¥Àj¹Üw £ÉÆÃrzÀgÉ, EzÀPÉÌ PÁgÀt EzÉà gÁåªÀiï JAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ.

E°è JgÀqÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EA¢£À J¥sïJA ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À ¥Àj¹Üw £ÉÆÃrzÀgÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ CqÁØ¢rØAiÀiÁV ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¥Àæ¸Áj¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁPÉ C£ÉÆßà ¥Àæ±ÉßUÉ F gÁåªÀiï GvÀÛgÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, EzÉà gÁåªÀiï ªÀÄÆ®PÀªÉà eÁ»ÃgÁvÀÄzÁgÀjUÉ MAzÀÄ DzsÁgÀ ¹UÀĪÀÅzÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà DzsÁgÀ«®èzÉ E°è eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §AqÀªÁ¼À ºÀÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«gÀ°®è.

»ÃUÉ ±ÀÄgÀĪÁzÀ gÁåªÀiï ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À J¥sï JA vÀAUÁ½ ©gÀÄUÁ½ gÀÆ¥À vÁ½vÀÄ. DUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀjUÉ EµÀÖ C£ÀÄߪÀ §UÉÎ F gÁåªÀiï ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ EzÉAiÀįÁè, CzÀÄ J®ègÀ£ÀÄß C®ÄUÁr¹vÀÄ. C°èªÀgÉUÉ M¨ÉÆâ§âgÀÄ MAzÉÆAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÁzÀgÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¹°PÁ£ï ªÁå°. E°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ¼À ªÀÄA¢, CzÀgÀ®Æè, ºÉZÁÑV GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ, »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄA¢ EzÁÝgÉ C£ÉÆßà AiÉÆÃZÀ£É ElÄÖPÉÆAqÀÄ »A¢ ºÁqÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ EzÉà AiÉÆÃZÀ£É ElÄÖ, ºËzÀ¯Áè, £ÀªÀÄä°è Ln, ©n ¨sÀgÁmÉ eÁ¹Û EzÉ, CzÀgÀxÀð EAVèµï CxÀªÁ EAVèµï-»A¢ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ¹Û ©PÀjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CAzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ.

DzÀgÉ, gÁåªÀiï ªÀiÁrzÀ ºÉƸÀ ¸ÀAZÀ®£ÀªÉà ¨ÉÃgÉ. FzÁUÉÆà ªÉüÉïÉà gÉÃrAiÉÆà «Äað »A¢¬ÄAzÀ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÉÖñÀ£ï DV©nÖvÀÄÛ. CzÀ®èzÉà ©Uï J¥sï JA ªÀÄvÀÄÛ J¸ï J¥sï JA PÀ£ÀßqÀzÀ ºÁqÀÄUÀ½UÉà ªÀÄuÉ ºÁQzÀݪÀÅ. F ªÀgÀ¢ £ÉÆÃrzÉÝà vÀqÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑzÀªÀÅ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¦üªÀgï 104 PÀÆqÀ EAVèµï-»A¢ vÉÆgÉzÀÄ PÀ£ÀßqÀ - »A¢UÉ §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®àªÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀÆwð PÀ£ÀßqÀPÉÌ §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀ£É߯Áè ¸ÀĪÀÄä£Éà £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ gÉÃrAiÉÆà ¹nUÉ vÀ£Àß PÁ® §A¢zÉ C¤¸ÀvÉÆqÀVzÉÝà CzÀÆ PÀÆqÀ EzÉà ºÁ¢ »rÃvÀÄ. gÉÃrAiÉÆà ªÀ£ï ¥ÀÆwð »A¢ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÉ gÉÃrAiÉÆà EArUÉÆà vÀ£ÀßzÉà ºÁ¢AiÀÄ°è EAVèµï ºÁqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹvÀÄ.

EµÀÄÖ ºÉüÀ¢zÀÝgÉ EA¢£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ J¥sï JA UÀ¼À ¥Àj¹Üw CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è. §ºÀĵÀB E£ÀÆß PÀÆqÀ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è G½¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, MAzÀÄ ¸ÀvÀå K£ÀÄ CAzÀgÉ, EªÉ®èªÀÇ £ÀqÉzÀgÀÆ E£ÀÆß F gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À°è ¸ÀàµÀÖvÉ E®èªÉà E®è. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ §AzÀ DyðPÀ »AdjvÀzÀ ¥ÉqÀA¨sÀÆvÀ ºÉaÑ£À ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À°è M¼ÀUÉƼÀUÉà C¯ÉÆèîPÀ¯ÉÆèî ¸À馅 ªÀiÁrzÀÆÝ ¸ÀļÀî®è.

»ÃVgÀĪÁUÀ ¢£À ¥ÀÆwð ¨Á¬Ä ¸ÀĸÁÛUÀĪÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ DgïeÉUÀ¼À §UÉÎ J®ègÀ®Æè MAzÀÄ gÉÆõÀzÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. AiÀiÁªÁUÀ AiÀiÁªÁUÀ §gÀÄvÁÛgÉÆà DªÁUÉ®è JqÉ©qÀzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ F gÉÃrAiÉÆà eÁQUÀ½UÉ CzÉãÁVzÉAiÉÆà UÉÆwÛ®è, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¢AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ w½zÉà E®è C£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÁgÀt J®ègÀ ¨ÁAiÀÄ°è §gÀĪÀ MAzÉà ªÀiÁvÀÄ. DzÀgÉ ¤d ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, ¹PÀÌ MAzÉgÀqÀÄ ¤«ÄµÀzÀ°è ¹PÀÌ ¹PÀÌzÀÝ£É߯Áè ºÉý ªÀÄÄV¸ÉÆà F DgïeÉUÀ¼À ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄZÀѨÉÃPÀÄ!

E£ÀÆß MAzÀÄ «ZÁgÀ ºÉüÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. J¥sï JA ªÁ»¤UÀ¼À°è DgïeÉUÀ½VgÀĪÀ ZÁ¯ÉAeï C¶ÖµÀÖ®è. CªÀjUÉ Erà MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±À ¹UÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆgÉÆà CxÀªÁ £Á¯ÉÆÌà ¨Áj ªÀiÁvÀæ. F ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ¨ÁjAiÀÄÆ PÉêÀ® MAzÉÆAzÀÄ ¤«ÄµÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÁqÀĪÀAw®è. EzÉà PÁgÀtPÉÌà CªÀgÀÄ ¸Àé®à ªÉÃUÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár J®èªÀ£ÀÆß MAzÀÄ ¤«ÄµÀzÉƼÀUÉ vÀÄgÀÄPÀĪÀÅzÀÄ.

MAzÀxÀðzÀ°è F gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ eÉÆvÉV£À ¸Áy EzÀÝ ºÁUÉ. £ÀªÀÄä°è ¹UÀĪÀ J¯Áè ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ¨ÉÃPÁzÁUÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀzÉƼÀUÉ wgÀÄUÁqÀĪÁUÀ mÁæ¦üPï£À°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ.

E£ÀÄß gÉÃrAiÉÆÃzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À §UÉÎ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀÄ¼É avÀæzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°è ºÉƸÀ C¯É ªÀÄÆrzÉ CAzÀgÉ CzÀÄ ¸ÀļÀî®è. D avÀæ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ zÀQët ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ºÁqÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ vÀÄ®£ÉUÉ CºÀðªÁVzÀÆÝ ºËzÀÄ. GvÀÛªÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §A¢zÀÄÝ, eÉÆvÉUÉ CªÀ£ÀÄß gÉÃrAiÉÆÃzÀ°è ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ eÁAiÀĪÀiÁ£À ±ÀÄgÀĪÁVzÀÄÝ J¯Áè MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ, MAzÀÄ §AzÀ vÀPÀët E£ÉÆßAzÀÄ DUÀ«Ä¹zÀAvÉ PÁtĪÀÅzÀÄ ¸ÀļÀî®è.

§¼À¹zÀ ºÁqÀÄUÀ½UÉà eÁUÀ!

gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À°è §¼À¹zÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£Éßà ªÀÄvÉÛ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ ªÀÄA¢AiÀÄ°è PÉýzÀgÉ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ GvÀÛgÀ §gÀÄvÀÛzÉ. ºÁqÀÄUÀ¼À ¥Àæ¸ÁgÀzÀ §UÉÎ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÉÖñÀ£ï£À®Æè M¨ÉÆâ§â ªÀÄÆå¹Pï ªÀiÁå£ÉÃdgï EvÁðgÉ. CªÀgÀÄ ¸ÀzÀå J¥sïJA£À°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÉÆà ¸ÀAVÃvÀzÀ §UÉÎ D¼ÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÁÛgÉ. CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀAvÀªÀÄä ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À°è ºÁqÀÄUÀ¼À ¥Àæ¸ÁgÀ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV §¼À¹zÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£Éßà §¼À¸ÉÆâzÀÆæ J¯Áè ºÁqÀÄUÀ¼ÀÆ DUÁUÀ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. §zÀ°UÉ ºÁqÀ£ÀÄß PÉüÀĪÀ ªÀÄA¢UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV CzÀ£ÀÄß ¥Àæ¸Áj¸ÀÄvÉÛÃªÉ C£ÀÄßvÁÛgÉ ¦üªÀgï 104 J¥sï JA ªÀÄÆå¹Pï ºÉqï ºÀjñï.

CªÀgÀzÉà ªÀiÁw£À ¥ÀæPÁgÀ J¯Áè ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À®Æè M¼Éî CqÀÄUÉ (¸ÀAVÃvÀ) EzÉ, DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ d£ÀjUÉ Gt§r¹Ûë C£ÉÆßÃzÉ £ÀªÉÄäzÀÄjVgÀĪÀ ZÁå¯ÉAeï. MAzÀÄ ªÉÃ¼É CzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ d£ÀjUÉ Gt§r¹zÀgÉ £ÀªÀÄä ¸ÉÖñÀ£ï F NlzÀ°è UÉzÀÝ ºÁUÉAiÉÄà CAvÁgÉ ºÀjñï. ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ Cw zÉÆqÀØ gÉÃrAiÉÆà PɼÀÄUÀ zÀlÖuÉ ºÉÆA¢zÉ C£ÀÄßvÁÛgÉ ºÀjñï. ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À F ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀªÀiÁgÁzsÀ£É £ÀªÀÄä¯Éè ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀAVÃvÀzÀ C¯É vÀA¢zÉ, EzÀgÀ°è J¯Áè §UÉAiÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À ¸À«Ää±Àæt EzÉ. ªÉÃUÀzÀ VÃvÉUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ, CxÀªÁ ªÉįÉÆr VÃvÉUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ, J®èªÀÇ E°è d£ÀjUÉ EµÀÖªÁVzÉ. DzÀgÉ F EµÀÖªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ CjvÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÉà £ÀªÉÄäzÀÄj£À ¥Àæw¢£ÀzÀ ¥Àæ±Éß.

JPïìPÀÆ蹪ï

K¤zÀÄ!

E£ÀÄß ºÉƸÀ avÀæ §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À°è exlusive ºÁqÀÄUÀ¼À ¸ÀÄjªÀļÉ. F jÃw JPïìPÀÆ蹪ï VÃvÉUÀ¼ÀÄ §gÉÆÃzÀPÉÌ PÁgÀt MAzÉÃ. gÉÃrAiÉÆà PÀA¥É¤UÀ½UÉ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ J¯ÉèqÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ ºÁqÀ£ÀÄß vÁªÀÅ ªÀiÁvÀæªÉà ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÉÆà ªÀÄÆ®PÀ PÉ® PÁ®ªÁzÀgÀÆ d£À D ºÉƸÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä vÀªÀÄä ¸ÉÖñÀ£ïUÉà ªÉÆgÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ.

F jÃw JPïìPÀÆè¹ªï ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ DAiÀiÁ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ avÀæzÀ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ dvÉ ªÀiÁPÉðnAUï M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÁÛgÉ. D M¥ÀàAzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ D avÀæzÀ zsÀ餸ÀÄgÀĽ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß CxÀªÁ G½zÀ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß F ¸ÉÖñÀ£ïUÉ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ avÀæzÀ ¥ÀÄPÀÌmÉ ¥ÀæZÁgÀ DzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. dvÉUÉ avÀæ vÀAqÀzÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.

EzɯÁè DzÀgÀÆ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ jÃw C®è. gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁqÀÄUÀ½AzÀ JµÀÄÖ ªÀÄA¢ vÀªÀÄä ¸ÉÖñÀ£ï PÉüÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛgÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àæ¸Áj¹zÀ ºÁr£À ªÉʲµÀ×öå ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ gÀZÀ£É, UÁAiÀÄ£ÀzÀ §UÉÎ w½¸À®Ä eÁ¹Û UÀªÀÄ£À PÉÆqÀĪÀÅ¢®è C£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀjAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ªÀÄA¢ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¥ÀPÁÌ DPÁ±ÀªÁt C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ DqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ!

E£ÀÆß ¨ÉøÀgÀ DrAiÉÆà PÀA¥É¤UÀ½UÉ

EzɯÁè K£Éà EzÀÝgÀÆ gÉÃrAiÉÆà ¥Àæ¸ÁgÀ¢AzÀ RĶ DzÀgÀÆ ¨ÉøÀgÀ ¥ÀqÀĪÀ ªÀÄA¢AiÀÄ ¥ÀnÖ E°èUÉà ªÀÄÄV¢®è. vÀªÀÄä ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ gÁAiÀÄ°Ö K£ÉÆà PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ CzÀÄ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ DrAiÉÆà PÀA¥É¤UÀ¼À ªÀiÁvÀÄ.

®ºÀj DrAiÉÆà PÀA¥À¤ ªÀÄÄRå¸ÀÜ ªÉÃ®Ä ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃrAiÉÆÃzÀ°è ¥Àæ¸ÁgÀ DUÁÛ EgÉÆà ¥Àj £À£ÀUÉ ºÉªÉÄä vÀj¸ÁÛ EzÉ, ¸Àj. DzÀgÉ, EªÀjUÉ ¥Àæ¸ÁgÀ, ¥ÀæZÁgÀzÀ ¨sÀgÁmÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀ gÁAiÀÄ°ÖAiÀÄ £É£À¥ÁUÀĪÀÅ¢®è. PÉÆlÖgÀÆ J°èUÀÆ ¸Á¯ÉÆâ®è C£ÀÄߪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ. vÀ£ÀUÉ wAUÀ½UÉ 20-30 ®PÀëö gÀÄ¥Á¬Ä gÁAiÀÄ°ÖAiÀÄ°è §vÁð EzÉ. DzÀgÉ EzÀÄ J¯Áè ¸ÉÖñÀ£ïUÀ½AzÀ ¸ÉÃj¹ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆvÀÛ. ¥Àæw UÀAmÉ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÉÆÃzÀÄ 600jAzÀ 700 gÀÄ¥Á¬Ä gÁAiÀÄ°Ö. EzÀÄ J°èUÀÆ ¸Á®zÀÄ. £ÁªÀÅ PÉ®ªÀÅ D®âAUÀ½UÉ 40-50 ®PÀë gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÆwð wAUÀ¼ÀÄ ¹UÀĪÀ F ªÉÆvÀÛzÀ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå C£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÉÃ®Ä CªÀgÀ D©ü¥ÁæAiÀÄ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ J¥sïJA ¥ÁgÀÄ¥ÀvÀåzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä PÁå¸Émï-¹rUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀAvÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ.

»ÃVzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À J¥sïJA gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼À ¸ÀzsÀåzÀ ¥Àj¹Üw. ¸ÀA¥ÀÆtð ¥Àæ§ÄzÀÞ C®è¢zÀÝgÀÆ F ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è SÁ¸ÀV gÉÃrAiÉÆà MAzÀÄ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÉ. PÀ¼ÉzÀ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ SÁ¸ÀV J¥sï JA ªÁ»¤UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¤dªÁzÀ gÉÃrAiÉÆà C£ÀĨsÀªÀ ¹QÌzÀÄÝ J¥sï JA gÉÃrAiÉÆÃzÀ 2£Éà ¥sÉøï vÉgÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ.

E£ÀÄß F SÁ¸ÀV ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À°è ¸ÀÄ¢Ý ¤ÃqÀ®Ä CªÀPÁ±À ¹QÌzÀgÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÉÄïÉÃgÀ§ºÀÄzÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ gÉÃrAiÉÆà ¹n DgïeÉ ¥Àæ¢Ã¥À CªÀgÀ CA¨ÉÆÃt. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, «zÉñÀzÀ°ègÀĪÀAvÉ mÁPï gÉÃrAiÉÆÃ, CxÀªÁ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÀ½UÉà «ÄøÀ¯ÁzÀ gÉÃrAiÉÆà ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄGªÀ gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼ÉzÀÄgÀÄ JzÀÄÝ ¤®ÄèªÀÅzÀÄ PÀµÀÖ C£ÀÄßvÁÛgÀªÀgÀÄ.

¨sÁgÀvÀzÀ®Æè mÁPï gÉÃrAiÉÆÃUÀ½zÀÝgÀÆ CzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §A¢®è. ªÀÄÄAzÉ, E£ÉßãÀÄ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è §gÀ°gÀĪÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ¨sÁUÀzÀ°è E£ÀßµÀÄÖ ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄlÖ £ÀUÀgÀUÀ½UÉ F J¥sï JA PÁæAw ºÀ§â°zÉ. D ªÀÄÆ®PÀ mÁPï gÉÃrAiÉÆà PÀÆqÀ DUÀ«Ä¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ E®è¢®è.

E£ÀÄß F ªÀÄÆgÀ£Éà gËAqï£À°è gÉÃrAiÉÆà ªÀiÁzsÀåªÀÄ E£ÀßµÀÄÖ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼À°è ¸ÀÄ¢Ý ¤ÃqÀ®Ä CªÀPÁ±À PÉÆqÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ EgÁzÉ J®è GvÀÛªÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ D±ÁQgÀt ªÀÄÆr¸ÀÄwÛzÉ. ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄlÖ ¥ÀlÖtUÀ¼À°è ºÀ§ÄâªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀAvÀºÀ £ÀUÀgÀzÀ°è E£ÀßµÀÄÖ ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±ÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

FUÀ J¯ÉèqÉ CzÉà ‘¸ÀÄ¥Àgï »mï ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ’ ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀ£Éà ¥sÉøï£À°è ¹UÀĪÀ ºÉƸÀ ¯ÉʸɣïìUÀ¼ÀÄ E£ÀßµÀÄÖ ZÁ£À¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÀj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÁæPÁgÀzÀ ºÁqÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼ÀÄ ±ÀÄgÀĪÁUÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ FUÀ EgÀĪÀAvÉ zÉÆlÖ zÉÆqÀØ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À §zÀ®Ä ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄlÖ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÆ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖñÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

EªÀPÉ̯Áè E£ÀÆß ¸Àé®à PÁ® »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ, FUÀ ¸ÀzsÀåPÉÌ EgÀĪÀ ¥Àj¹Üw ªÀiÁvÀæ MAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ gÀÆ¥À ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ºÉÆÃzÀgÉ FVgÀĪÀ PÉüÀÄUÀ£ÀÆ PÉüÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. ºÁQzÀ ºÁqÀÄUÀ½UÉà ªÀÄvÉÛ eÁUÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ JAzÉA¢UÀÆ AiÀiÁjUÀÆ ¸ÀªÀÄävÀªÁUÀĪÀ ªÀiÁvÀ®è.

ºÁUÁV FV£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è SÁ¸ÀV J¥sï JA gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼ÀÄ ¹PÀÌ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV §¼À¹ PÉüÀÄUÀ¤UÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß D°¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃQzÉ.

Saturday, November 14, 2009

Kannada Song!

Long time since I have appeared here and this particular post is also long overdue!

Kannada Rajyotsvava was on the 1st of November and this particular song had been done for the same reason. But still, since this is still November month, I deem it fit to put it up RIGHT NOW here.

:)

Please watch the video given below for which I have written the lyrics.

Hope you enjoy the song and write back to me.

I have given the lyrics of the same in Kannada. will try and put up the translation of the same soon.

http://www.youtube.com/watch?v=XgLiZETPRig

ಕನ್ನಡ

ನಾವಿರುವ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡು ಮನಮೋಹಕ
ಹೆಮ್ಮೆ ತರೋ ನುಡಿಯು ಈ ಕನ್ನಡ
ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋ ಮಾತು ಸಿರಿಗನ್ನಡ
ನಮ್ಮ ರೋಮ ರೋಮ ರೋಮದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಾ ನುಡಿಯು
ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಕನ್ನಡ ಕೇಳುವುದು

ನಾಳಿನ ಬದುಕಿನ ಹಾಡಿಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಬರೆಯಬೇಕಿದೆ
ನಿನ್ನೆಯ ಕನಸು ಇಂದಿಗೆ ನನಸು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ
ನೆಚ್ಚಿನ ನೆಲದ ಹಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರು ನೀಡಬೇಕಿದೆ
ಕನ್ನಡದಾ ಮಾತನ್ನು ನುಡಿಯುವಾ ಎಂದೆಂದೂ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಧಾರವಾಡ
ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸಿದೆ ಕನ್ನಡದಾ ಗಂಧ
ಪ್ರತಿ ಊರು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೆದೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಗುನುಗುಡುವ ಮಾತೇ ಬಲುಚಂದ!
ಕನ್ನಡ ಉಸಿರುಸಿರಲು ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ ಮಾತಲು ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ ಜೀವ ಹೋದರು ಕೇಳಲಿ ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ ಇದ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿರಲಿ
ಕನ್ನಡ ಎದೆಯೆತ್ತಿ ನುಡಿಯೋಣ
ಕನ್ನಡ ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ

Monday, August 31, 2009

Happy's Endings...


want to see through life, the way we do through a Sunglass. But is that possible. Can we read people's minds? Can we possibly smile at the person and say, "dude, you are lying"!
How would life be, if we could read what is in store in the next minute, not the whole life. Funny, isn't it? Almost every one of us has thought about this aspect so many times in our life. even now, when you were reading the earlier lines, I am sure you were thinking, "Well, he thinks he is spilling the beans about this particular aspect of everyone's life". Sorry, I am not trying to do that. I am in a state of mind, where I want to see things the way they really are and say, "Good, things are all fine. Now I don' have to worry about anything."
I always yearn for an ideal world, and almost everyone of us do. And I wont stop at that. I further think and come to a conclusion that life should be the way it is, I dont have any rights to think that God has not given me the things which I badly want in life. I feel that is where the real thrill lies. Otherwise where is the need to lead the life.
Funnily, all of us think this way, but never stop from thinking about the ideal world and ideal life. A Happy Ending. Well, that Happy Ending can happen only in stories, films. I still wish.
Happy's Endings!

Monday, July 06, 2009

Tuesday, June 09, 2009

Lost in Translation

This piece of write up about Lost in Translation is here for you to read.

And I must say that I watched another movie after watching and writing about Lost In Translation and before putting it in here. That is Changeling. It is one wonderful movie I have ever seen I must say. Lost in Translation is a bit less lovely when compared to Changeling. It is just an amazing movie. I am not finding time to write down thin

gs which made me like that movie, apart from the storyline and of course Angelina in the movie.

Let me not talk much about Changeling here. Cos this place belongs to someone else! Here you go...

It is a six year old movie. But it was one of the best movies which were produced in 2003 I must say*. It was one of the main contenders for the coveted Academy Awards that year, though I do not clearly remember how many Oscars it had won in that year.

But now I am sure it is one movie which is worth the share of publicity it got.

Lost in Translation.

This movie has more things unsaid than said in the whole duration of 1 hour fourty five minutes of so. The protagonist Harris is the eye of the international tourist, specifically the US citizen in Japan. Any outsider will see the country through Harris' eyes.

And well, I am sure anyone will fall for Scarlett Johansson, who played the role of Charlotte in the movie. She looks her best in the movie I must say.

Bill Murray, playing Bob Harris, the superstar from Hollywood, looks like the stereotypical heroes anyone can expects would be. But what touches one’s soul is the way the life story of that person is told without rolling out much of the story of his life. Director's technique of not showing his family and telling the story without them works. And the two lives of Charlotte and Bob are unfolded in a slow, but very natural manner. How both are dissatisfied with their married life, one in his 50s while the other in her mid twenties. One has seen almost 25 years of married life while the other is only of 25 years and married just an year ago.

Bill Murray captivates us by his acting, while Scarlett’s one look is enough! Am I sounding a bit lenient towards her? Well, please watch the movie and you will all nod your heads in agreement!

The director doesn’t lose out anything untold in translation; hence the movie becomes one of your favorites at the end of watching it. The beauty lies in the way the blending of the day today lives in the unknown land for them and the way the affection between two souls grows day by day is done.

The affection towards both the characters grows constantly throughout the movie, just like both of them slowly come nearer. They both might be ages apart, generations apart. But what they find in each other looks like a solace in the middle of nowhere, where both of them don’t have anyone to share their feelings with. Is that what they call finding an oasis in the middle of a dessert? May be so. But the director shows them catching up with each other every time possible, morning, day, evening , night. But the affection does not have a stereotypical angle to it. They end up sleeping in the same bed, but not like how you think! At least this looks very dissimilar to any other Hollywood movie.

So, what is it between them which is building up? Love? Just affection? Are they just sharing their problems with each other? What is it?

The director does not have any intentions of spelling it out.

But I am fine with the way the movie has ended. That’s what I liked in the movie.

Please watch and tell me how you found it!

(*any disputes on this are welcome and they may very well be true. Because this is just my opinion.)

Friday, May 29, 2009

Time to Say Hi!

What do I write? I am pondering over this particular thought at around 3 O clock in the morning. This thought keeps coming to me whenever I force myself to write something!
May be this is not the right time, but since it has been a long time after I blogged here, I thought I will say hi!

Sunday, May 03, 2009

I am on twitter...

http://twitter.com/badekkila
Log onto the above link to stay connected with me and also to findout what happens in this blog, the updates and also thee updates of my other blog, in Kannada, badekkilahere.wordpress.com.
Hope you enjoy the stay here, as always.
Badekkila Pradeep

Tuesday, April 21, 2009

Rainy days Are Here!
Going out on a rainy day is very good if you are sure of reaching home without any trouble. But if you are stuck in the rain and have no way out but to wait and wait and wait, then it is not a good thing at all. But well, rainy days are here people! So, go enjoy!
Go enjoy!
I remem
ber very vividly of going out in the rain last year somewhere the same time. The rain had just started embarging on the Bangalore skies and that was a scene to see. The Cubbon Park was beautiful to see and the rains had given a beautiful outlook to the ever beautiful Vidhana Soudha. Searching for a beautiful moment here and there in that rains isn't a difficult task. Because, the
rain turns everything around you beautiful. Asphalted roads may not give us muc
h choice to smell the scent of the first rain falling onto the mud, but even there, it is a pleasure to see it rain and fall to the ground.
The camera was searching for something special. It was a couple which was walking hand in hand in the cubbon park, with no umbrella. May be that couple must have thought this was the best moment to cherish, to get wet in the rain with someone you want to live with for the rest of your lives. Isn't that romantic?
We had some more moments in store for us. A kid trying to sail his paper boat in
front of the Vidhana Soudha. What a sight. I would love to be doing that again, to go back to my childhood days!
The pictures you see and the video you have with this post are just about what I am going to tell next. The rain I witnessed back in my native, Badekkila. Rains are a commonplace in Dakshina Kannada after the month of March. There should at least be one rain once in a week after that month. Or else, the whole coastal belt will start wondering what is wrong with the Maleraya (The Rain God) this time around?
Those rain drops you see are falling on the ground in front of my house! Badekkila is where I belong to and got a chance to see the first rains of the year after a very long time!
It was a moment of joy, a moment I would want to relive again and again in my life. April 12, 2009, 4 O'clock in the evening.
Those sweaty days were all forgotten, which we had experienced in the previous 4 days of the trip to the native.
But I hear the rains have started falling down more profusely these days, but no respite in sight for the hot days there.
Even the good ole cool days are not going to be there in Bangalore too Ii guess. The summer has been very hot and hotter than the previous years which I was here. Luckily, the rains have dawned on the Bangalore skies and hopefully temperature will come down in the coming days. May we ask God for that!

Monday, April 20, 2009

GO VOTE!

Eighteen years and above only.
Feels good to be in that clan isn't it? But is that all what it means? Being able to go watch an A rated movie, to go to a pub or a bar and drink bottoms up and walk freely around the city late in the night.
It would have been fine if that was the case. But, we need some more things in life. We need to be more responsible they say. Those again, who belong to 'our' clan, those who have crossed eighteen. Why did they tell it, why did 'they' give us so much of freedom, how are we able to enjoy all this when I am sure most of the other countries do not give so much freedom to their young fellas.
It is fun preaching, while not easy at all to follow what we say.
There is a lot of talk happening as to Shut up and Vote and Go Vote etc., but all I would say is that, if we want the freedom that we always enjoy, we have the responsibility to go vote too.
GO VOTE!

Thursday, March 12, 2009

Catching them Young...They need to catch them young. So, the political parties are trying hard to catch the youth online. I got a chance to go through a survey that was done by a company here in Bangalore.

It all started when Obama created history in the US by winning the election, that too attracting more than 67% of them online to check the details of the campaign. Even one of the major announcements by Obama during the campaigning process was online it seems. That sounds too far away for us. That’s not because we are computer illiterates. That’s majorly since our political parties are not ready for such a battle online. The election process is underway and the campaigning is already in full swing all across the country.

BJP has in fact tried to replicate what Obama had tried and tested there in the US. He had in turn succeeded, but BJP doesn’t seem to be in the same place. May be because the party has tried it, and not done a good job in that. It would have fared better if it had replicated it, if not bettering it in its implementation.

Here is how it is going with BJP. The party’s or the NDA’s Prime Ministerial candidate L K Advani’s website advertisements are present in almost all the major websites and blogs from India. They are so well publicised there and the online users are logging in according to the survey. But they don’t seem to be very impressed with the way the things have been put there. Is this because of the age factor? Is this since the online crowd is usually around 15-35 and they don’t relate to a politician of around 81 years? May not be, thinks the CEO of Buzzgain, the company that has tracked the way more than 1.2 million Indian bloggers have been talking about politics. ‘It’s got nothing to do with the age, rather it depends on how well you communicate with the online brigade. Are you listening to them? Are you reacting to what they are talking about you online? Is the candidate replying to the questions posed to him online? These factors determine how you are accepted there’ Mukund Mohan, CEO, Buzzgain says.

Well, thats exactly what I was talking about. There is a thin line between copying something or just blindly following just because it has worked for someone. Even if one copies someone’s idea, the possibility of it working for them is there. But not there when one just does it and does for the heck of it. But it is too early to comment on all that. May be this will work for the party and L K Advani in the long run or in the manner in which it will strengthen what the online Indian thinks about them. But, right now things are not very good for them.

One more thing that intrigued me is that the Indian online brigade does not really want to be politically active. They might talk about it or not, they are not as active as their counterparts in the US. The number of people in the US want to discuss or debate politics is more. May be Advani’s ideas wont work because of this factor. Or even the low internet penetration in the country, which still hovers between 5-10% of the population could be a reason.

But, a crowd of more than 43 million, that is young and active online is a very important bit to talk to.

 The way the political leaders like Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Manmohan Singh are present online is ignorable. Rather, they have some websites which are inferior in quality and may not work for them at all. They look more like basic HTML pages while their BJP counterparts have already spent quite a lot for the looks and feel of a 2.0 website.

Mukund Mohan adds one more point, and he has a point, ‘What we see is that it is more effective when anyone gets the opinion from who he knows. So, if a third person comes and tells you to vote for him, it is unlikely that you will take it up.’

Last general elections saw the foray of new trend in politics, sending SMSes asking for votes. This time Obama factor has made the parties here trying to catch up with the online brigade. But, my thinking is that, various issues like lower internet penetration, less inclination by the online users towards politics might dent the plans by the parties. Yet, the days to come will have some interesting battles to see online.

(A company into the analysis of online trends, Buzzgain has come out with a survey that shows how the online India is talking politics. Over 1.2 million blogs, microblogs and news sources gave a picture as to what the online India is talking. The highlights of the survey:

  • L K Advani scores over others in terms of site visit.
  • Congress takes the cake in terms of Voice of the online community.
  • Youth not sure of which party to vote.
  • P Chidambaram is favorite than Rahul Gandhi.)

 

Wednesday, March 11, 2009

A pilgrimage...


The temple entrance at Ghati Subrahmanya, a Subrahmanya temple some 15 kms from Doddaballapur. A beautiful place, not just a pilgrimage, but also a wonderful tourist spot I must say. Its just compellingly beautiful.
The Gopura (main tower). The situation was just perfect, the clear sky with those beautiful lines of clouds and the Gopura, and then the Subrahmanya's hood and the twig... It couldn't have been better.The above three photos are, wow. Yes. For me at least. I love them since they have this element of beauty in it. They are simple. They were taken with just one click. But I love it, for, they have one empty sky  and the gopura (the tower) showcasing as to how the pinacle can be reached and you get the clear sky or the ultimate wisdom in life.

Finally, me with the Gopura (tower) in the background. Self photography. Never mind the expression on my face.
Photo credits: My new Nokia 5800 eXpressMusic Phone!
I like the phone, its capabilities as a touch phone and other features. But I hate it for its bad battery life. Oh, this is not the occassion for all that. I shall come back and shall talk it over to you. What say?
Comments are seeked and yearned for
;)
Badekkila Pradeep